Algemene Voorwaarden Trainingen
Magnolia Coaching & Training

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Magnolia Coaching beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij Magnolia Coaching diensten afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Magnolia Coaching beschikbaar wordt gesteld tijdens een Opleiding.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
 • Opleiding: een door Magnolia Coaching verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Opleiding of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Magnolia Coaching en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Magnolia Coaching, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 • Website: de website van Magnolia Coaching: www.magnoliacoaching.nl.

 

Artikel 2 – Toepaselijkheid
 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Magnolia Coaching en op alle door Magnolia Coaching gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Magnolia Coaching wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Magnolia Coaching en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Magnolia Coaching een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Magnolia Coaching en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 3 – Overeenkomst
 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Magnolia Coaching aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier (evt. uit de brochure van Magnolia Coaching), (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Magnolia Coaching verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) een andere schriftelijke wijze.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Magnolia Coaching de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Magnolia Coaching schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

 

Artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen Opleiding
 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos de Opleiding te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van Magnolia Coaching) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Magnolia Coaching een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voorzover de Opleiding of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
 2. Wenst de Klant behoudens een ernstige ziekte of calamiteit alsnog te annuleren is Magnolia Coaching gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 25% van de Prijs
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 75% van de Prijs;
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: de totale Prijs.
 3. Annulering dienst schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 4. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Magnolia Coaching onvoldoende is, staat het Magnolia Coaching vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Magnolia Coaching en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 5. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Magnolia Coaching terug te zenden. Magnolia Coaching is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 6. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Magnolia Coaching betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 7. Magnolia Coaching kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij Magnolia Coaching. Magnolia Coaching zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 75,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Magnolia Coaching tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding.
 8. Magnolia Coaching behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.
 9. Magnolia Coaching behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

 

Artikel 5 – Betaling
 1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Opleiding in termijnen of ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Magnolia Coaching hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Magnolia Coaching moet maken om het aan Magnolia Coaching toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 4. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 5. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

 

Artikel 6 – Prijs

 1. De kosten van iedere Opleiding en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Magnolia Coaching worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van di artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Opleiding binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle door Magnolia Coaching genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Magnolia Coaching
 1. In het geval dat Magnolia Coaching aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten).
 2. Magnolia Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. Magnolia Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Magnolia Coaching, de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. Magnolia Coaching is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Magnolia Coaching verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Magnolia Coaching of die door Magnolia Coaching zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

 

Artikel 8– Uitval docent
 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Magnolia Coaching – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Magnolia Coaching de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Magnolia Coaching zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
 1. Magnolia Coaching, zijn personeel en/of voor Magnolia Coaching werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Magnolia Coaching conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Magnolia Coaching verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Magnolia Coaching. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Magnolia Coaching.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Magnolia Coaching verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Magnolia Coaching. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Magnolia Coaching.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan Magnolia Coaching verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 11 – Inzet derden

Magnolia Coaching is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door Magnolia Coaching ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Magnolia Coaching en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 12 – Recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.